تبخند
این صندل رسوایی، نطقیست ته کفشم!یوساریان

چهارشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۳:۳۳ ب.ظ


یه جاهایی تو این کتابه هست که آدم وقتی گردهماییِ غیر مترقبه ی این مجانین رو دور هم تصور می کنه از فرطِ خنده دلش می خواد زمیونه ببلعه! یکیش صحنه دریافت مدالِ یوساریان مثلا؛«این دیگه کدومشونه؟»

سرهنگ موداس فهرستش را وارسی کرد«... این یوساریانه. نشان صلیب ممتاز پرواز گرفته»

ژنرال دریدل زیر لبی گفت «ای وای، لعنت به من» و چهره یکپارچه سرخ گونش از کنجکاوی آمیخته به حیرت گشوده شد. «یوساریان چرا لباس تنت نیست؟»

«نمی خوام لباس بپوشم»

«منظورت چیه نمی خوای؟ خبر مرگت چرا نمی خوای لباس بپوشی؟»

«همینجوری نمی خوام، قربان»

ژنرال دریدل سربرگرداند و از سرهنگ کث کارت پرسید «این چرا لباس نمی پوشه؟»

سرهنگ کورن در حالی که از پشت به سرهنگ کث کارت سقلمه می زد گفت «داره با شما حرف می زنه»

سرهنگ کث کارت ... از سرهنگ کورن پرسید «چرا لباس نمی پوشه؟»

سرهنگ کورن از سرهنگ پیلتکارد و سروان رن پرسید «این چرا لباس نمی پوشه؟»

سروان رن جواب داد «هفته پیش تو عملیات آوینیون یه نفر تو هواپیماش کشته شد و خونش ریخت رو لباسش. قسم خورد دیگه یونیفرم نپوشه»

سرهنگ کورن مستقیما به ژنرال دریدل گزارش داد «هفته پیش تو عملیات آوینیون یه نفر تو هواپیماش کشته شد و خونش ریخت رو لباسش. از اون وقت تاحالا یونیفرمش از خشک شویی در نیومده»

«بقیه یونیفرم هاش کجان؟»

«اونا هم تو خشک شویی ان»

ژنرال دریدل پرسید «لباس های زیرش چطور؟»

سرهنگ کورن جواب داد «همه لباس های زیرش هم تو خشک شویی ان.»

ژنرال دریدل اعلام کرد «اینا بیشتر شبیه یه مشت مهملاته»

یوساریان گفت «یه مشت مهملات هم هست قربان»

سرهنگ کث کارت ضمن نگاهی تهدید آمیز به یوساریان  به ژنرال دریدل وعده داد «قربان شما اصلا نگران نباشید. به تون قول می دم که این شخص به شدت تنبیه می شه»

ژنرال دریدل با شگفتی و خاطری آزرده جواب داد «به من چه که تنبیه می شه یا نه. یارو مدال برنده شده. اگه می خواد مدالشو بی لباس بگیره به تو چه ربطی داره؟»


تبصره 22/ جوزف هلر/ احسان نوروزی/ 254